Hoe werkt deze site eigenlijk? Eenvoudig: Barts Groene Boekje gaat over duurzaamheid, Bartje over kids, Bart Bouwt over interieur en dan heb je nog Barts Kookboekje, Barts Beauty en Barts Bruiloft. Gebruik de zoekfunctie en je ziet alleen de posts van je favoriete categorie - it’s the simple life. Leuker nog: als je rechtsboven inlogt, kun je je eigen boekje creëren met alleen die tips die je wilt bewaren. Klik het hartje aan bij het adres van je voorkeur en check je persoonlijke Bart-kaart. Wil je niks missen, meld je dan aan voor de non-spam-nieuwtjes pagina.
23 July 2019

Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

Deze website, BartsBoekje.com, inclusief alle onderliggende pagina’s, en de daarop bevatte informatie wordt aangeboden door Barts Business. Barts Business heeft haar statutaire zetel in Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60640324.

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van BartsBoekje.com, behorende tot Barts Business, is onderworpen aan de hieronder opgenomen gebruiksvoorwaarden en beperkingen. Door BartsBoekje.com te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op BartsBoekje.com vermeld zijn, van toepassing zijn en worden deze gebruiksvoorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u BartsBoekje.com niet te gebruiken. Barts Business behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden periodiek te wijzigen en geheel naar eigen inzicht en goeddunken onderdelen toe te voegen of te verwijderen. Door BartsBoekje.com na publicatie van wijzigingen te blijven gebruiken, accepteert u de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer met betrekking tot de Website

BartsBoekje.com is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve, amuserende en nieuwsverschaffende doeleinden en ter entertainment. BartsBoekje.com bevat geen advies en/of informatie die bedoeld is om als advies te dienen. Om alle informatie op BartsBoekje.com actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar te houden, streeft Barts Business naar zorgvuldige controle van de informatie. De inhoud van BartsBoekje.com (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd door Barts Business.

BartsBoekje.com kan verder links en/of referenties bevatten naar andere websites en informatie die worden aangeboden en/of beheerd door derden (“Informatie van Derden”). Barts Business heeft hier geen invloed op en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze Informatie van Derden. Barts Business heeft dergelijke Informatie van Derden enkel voor het gemak van de gebruiker van BartsBoekje.com opgenomen. Barts Business garandeert niet dat de informatie op de Website, waaronder de Informatie van Derden, beschikbaar, bruikbaar, betrouwbaar, juist en/of volledig is. Evenmin garandeert Barts Business dat BartsBoekje.com correct en/of ononderbroken functioneert en/of ononderbroken toegankelijk zal zijn.

Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van BartsBoekje.com

Aan de informatie die via BartsBoekje.com wordt aangeboden, kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van BartsBoekje.com en de via BartsBoekje.com aangeboden informatie is en blijft geheel voor eigen risico van de gebruiker. Barst Business zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren voor schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze het gevolg is van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van BartsBoekje.com, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van gegevens, apparatuur of computerprogramma’s van u of van derden. Barts Business zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren voor enig handelen of nalaten van derde partijen in verband met of in relatie tot Informatie Van Derden.

Verplichtingen gebruiker

Gebruikers van BartsBoekje.com zullen ervoor zorg dragen dat: (1) enkel de daartoe bevoegde en capabele personen toegang zullen hebben tot BartsBoekje.com; (2) niet oneigenlijk of in strijd met relevante wet- en regelgeving gebruik wordt gemaakt van de BartsBoekje.com; (3) de intellectuele eigendomsrechten van Barts Business worden gerespecteerd; (4) de systemen, waaronder ook de software, waarmee de gebruiker verbinding maakt met BartsBoekje.com vrij zal zijn van gebreken en/of virussen, die schade kunnen toebrengen aan BartsBoekje.com; en (5) geen uitingen of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, inbreukmakend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, op de Website zullen worden gedaan of geplaatst.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met BartsBoekje.com zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden in onze privacyverklaring, welke op BartsBoekje.com gepubliceerd is. In deze privacyverklaring wordt eveneens vermeldt hoe Barts Business omgaat met het gebruik van cookies.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, auteurs-, merk-, handelsnaam- en databankrechten) in, op en met betrekking tot BartsBoekje.com (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website, de lay-out en het ontwerp van de website) berusten bij Barts Boekje en/of haar licentiegevers. Gebruik van (de aangeboden informatie op) BartsBoekje.com is alleen toegestaan voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Ongeacht het middel waarmee (bijv. geautomatiseerde software), de vorm waarin (bijv. hyperlinks, deep-links) of het medium waarop zulks mogelijk is, is het niet toegestaan om (enig deel van) BartsBoekje.com te kopiëren of te reproduceren voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden zonder dat daartoe voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend door Barts Business. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van BartsBoekje.com worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart Barts Business voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De gebruiker verleent Barts Business het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot het publiceren van de bijdrage op BartsBoekje.com en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Verwijderen van informatie

Indien u ondanks alle zorg en aandacht die aan BartsBoekje.com wordt besteed materiaal op BartsBoekje.com aantreft waarvan u meent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Barts Business schriftelijk een verzoek indienen om deze informatie van BartsBoekje.com te laten verwijderen via de Notice-and-takedown procedure.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, BartsBoekje.com en daarop aangeboden informatie behoren tot de exclusieve competentie van de bevoegde rechter te Amsterdam.

Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via info@ BartsBoekje.com.