Het is vandaag 18 augustus 2019

Hoe werkt deze site eigenlijk? Eenvoudig: Barts Groene Boekje gaat over duurzaamheid, Bartje over kids, Bart Bouwt over interieur en dan heb je nog Barts Kookboekje, Barts Beauty en Barts Bruiloft. Gebruik de zoekfunctie en je ziet alleen de posts van je favoriete categorie – it’s the simple life. Leuker nog: als je rechtsboven inlogt, kun je je eigen boekje creëren met alleen die tips die je wilt bewaren. Klik het hartje aan bij het adres van je voorkeur en check je persoonlijke Bart-kaart. Wil je niks missen, meld je dan aan voor de non-spam-nieuwtjes pagina.

Nieuwste artikelen

Op je lijstje voor Den Bosch: Garage Pompen en Verlouw Den Bosch

De absolute do’s in Dublin

Op naar Zaandam, op naar Cultuurhuis Het Hem en restaurant Europa Zaandam

Niet te missen voor brood en gebak-fans: Circus Bakery Parijs

Nieuwste artikelen

Ouders én kidsproof logeren op Curaçao: Morena Resort Curaçao

Ultiem genieten in de buurt van Parijs: Hotel Le Barn Frankrijk

Los Little Escapos: 4 x logeren in Andalusië

Alicante Ocean View Apartments (+ het leukste van het authentieke Spaanse stadje Alicante)

Nieuwste artikelen

Barts Best Of: bars & restaurants in Miami

Shiba Park Hotel 151 Tokyo (Minato)

Sri Lanka Travel Guide: 14 x Slapen

Top 4 Airbnb, Aruba

Nieuwste artikelen

Surf vibes all over: Surfana Festival 6 7 8 september 2019 + surf vakanties en lessen

Nieuw in Rotterdam: het eerste vegan all you can eat restaurant van het land: Rozey Rotterdam

no waste, wel lekkere sappies: Jacob’s Juice Amsterdam

Omfietstip in het groen: De Veldkeuken, Bunnik, utrecht

Nieuwste artikelen

WEBBING TERUG VAN WEG GEWEEST

Je eigen slaapkamer in de stijl van een PULITZER AMSTERDAM SUITE

Wishlist material: hotel Maison de la Luz, New Orleans (+ steel de stijl in the meanwhile)

Bart Bouwt: de trend die we (allemaal?) in huis willen: pampasgras

Nieuwste artikelen

Deel 1: de leukste kidsstores van Nederland

Dé zomerfestivals met kinderen (0+)

wees gewaarschuwd: Konges Sløjd is niet goed voor je budget

LINEA MAMMA BABY – bio verzorgingsproducten voor je mini

Nieuwste artikelen

Droombestemming in Italië: het Mezzatorre Hotel op het eiland Ischia, Italië

Wild at Heart Bridal in Nijmegen (2.0)

Let the games begin! City Challenge Amsterdam is aan (voor wie eens wat anders in Amsterdam wil doen)

5 x uber-romantisch Honeymoonen in en rond Kaapstad

Nieuwste artikelen

De zomerbarbecue checklist van 2019

Barts Kookboekje: Italië in je keuken met Mazzetti balsamico

Grootste maaltijdboxkeuze-menu van het land: Marley Spoon

In 2019 doe ik het écht: koken. Met dank aan Marley Spoon – Alle goede voornemens in een box

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende secties, onderverdeeld naar het type dienstverlening van Barts Boekje B.V.:

 1. Barts Boekje – Algemene Voorwaarden – betrekking hebbende op alle dienstverlening van Barts Boekje
 2. Barts Boekje – Algemene Voorwaarden – m.b.t.  (sponsored) content /advertenties/do follow-links/sponsoring
 3. Bart Boekt – Algemene voorwaarden – m.b.t. de dienstverlening aan accommodaties rondom het boeken van accommodaties en het promoten daarvan door Barts Boekje

 

A. Barts Boekje – Algemene Voorwaarden – betrekking hebbende op alle dienstverlening van Barts Boekje

 

 

 • Definities

 

Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een Overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Annulering: alle vormen van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.

 

Barts Boekje: Barts Boekje B.V., gevestigd aan de Oudezijds Achterburgwal 121A (1012 DE) in Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74495348.

 

Content: de door Barts Boekje ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde inhoud, die door Barts Boekje geplaatst wordt op Website(s) dan wel social media platforms.

 

Dienst(en): de door Barts Boekje aan Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst te leveren Diensten, waaronder in ieder geval worden verstaan: het aanbieden van advertentieruimte op de Website, het plaatsen van do follow-links naar websites op de Website, het aanbieden van mogelijkheid tot sponsoring van of het participeren in (een deel van) de Website, het creëren van (sponsored) Content, dienstverlening aan Accommodaties rondom het boeken van Accommodaties en het promoten daarvan. De Dienst(en) zijn nader omschreven in de Opdrachtbevestiging dan wel Overeenkomst.

 

Offerte: elke aanbieding van Barts Boekje die wordt gedaan aan Opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een Opdracht.

 

Opdracht: alle vormen van dienstverlening die door Barts Boekje geleverd wordt.

 

Opdrachtgever: de in de Opdrachtbevestiging dan wel Overeenkomst als zodanig aangeduide (rechts)persoon die met Barts Boekje een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten of voor wie Barts Boekje een Aanbieding doet of een Dienst levert, evenals diens vertegenwoordiger.

 

Overeenkomst: de afspraak of afspraken in welke vorm dan ook, zoals een Opdrachtbevestiging, die tussen Barts Boekje en Opdrachtgever tot stand komt, in het verleden (met terugwerkende kracht) of toekomst en tevens elke wijziging daarin of aanvulling daarop alsmede eventuele nadere voorwaarden waaronder Barts Boekje haar Diensten zal verrichten.

 

Partij(en): Barts Boekje en Opdrachtgever, zowel afzonderlijk als tezamen.

 

Vergoeding: het honorarium dat voor de Opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, projectprijs of fixed fee.

 

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Website: een door Barts Boekje dan wel een door hem vertegenwoordigde partij geëxploiteerde Website in de meest brede zin van het woord en dus inclusief social media platforms.

 

 

 

 • Toepasselijkheid & algemeen
 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van de afspraken als opgenomen in de Overeenkomst (ook wel Opdrachtbevestiging) en alle daarmee samenhangende en hieruit voortvloeiende (rechts)handelingen betreffende het verrichten van een Opdracht en het leveren van Diensten door Barts Boekje.
 • Door verwijzing naar (onder andere in de Opdrachtbevestiging) en/of overlegging van de Voorwaarden worden deze Voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard op de door Opdrachtgever af te nemen Dienst(en) dan wel op de door Barts Boekje te vervaardigen Content.
 • Afwijkende bedingen, wijzigingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Barts Boekje deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden slechts voor de specifieke Opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.
 • Barts Boekje wijst de toepassingen van enige (algemene) voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.
 • In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de Voorwaarden en/of de Opdrachtbevestiging, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging boven de Voorwaarden.
 • Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Barts Boekje en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten Overeenkomsten.
 • Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden en zijn tevens te vinden op www.bartsboekje.com/algemene-voorwaarden. Ook zijn de Voorwaarden op te vragen bij de Kamer van Koophandel.

 

 

 

 • Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
 • De Opdracht dan wel de Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke, digitale dan wel mondelinge acceptatie/aanvaarding door Opdrachtgever van een door Barts Boekje verstrekte Offerte dan wel door schriftelijke, digitale dan wel mondelinge acceptatie/aanvaarding door Barts Boekje van een door Opdrachtgever verstrekte Opdracht. De door Barts Boekje verstuurde Overeenkomst/Opdrachtbevestiging plus de Voorwaarden worden geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever daarentegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 • Barts Boekje kan op verzoek van Opdrachtgever een schriftelijke Offerte verstrekken tot levering van Diensten. De Offerte is geldig voor de termijn die in de Offerte is opgenomen. Indien in de Offerte geen termijn is opgenomen, zal de Offerte veertien dagen geldig zijn.
 • Alle door Barts Boekje gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Wijzigingen van Opdrachten binden Barts Boekje slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Barts Boekje zijn bevestigd c.q. feitelijk door Barts Boekje zijn uitgevoerd. Kennelijke schrijffouten in de aanbieding dan wel Offerte binden Barts Boekje niet.
 • Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. Barts Boekje is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens verder te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen uit de Overeenkomst wordt voldaan.
 • Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Barts Boekje en moeten op eerste verzoek aan Barts Boekje worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van Barts Boekje niet vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage gegeven worden.

 

 

 

 • Overige bepalingen
 • De inhoud van de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging en de Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake het onderwerp van de Opdracht.
 • Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van de Voorwaarden of de Overeenkomst in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst of de Voorwaarden onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen Partijen nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.
 • Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.3 van de Voorwaarden, gelden de in de Offerte en Overeenkomst door Barts Boekje opgenomen levertijden niet als fatale termijn. Bij overschrijding van dit termijn heeft Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden en is Barts Boekje niet aansprakelijk voor de eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Barts Boekje is Opdrachtgever niet bevoegd de rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

 

 

 

 • Toepasselijk recht
 • Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden zullen, indien tussen Barts Boekje en Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

B. Barts Boekje – Algemene Voorwaarden – m.b.t. (sponsored) content/advertenties/do follow-links/sponsoring

 

 

 • Verplichtingen Barts Boekje
 • Barts Boekje heeft het recht om bij uitvoering van de Diensten derden in te schakelen.
 • Barts Boekje, dan wel de door haar geëngageerde derde, is verplicht de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De verplichtingen van Barts Boekje dan wel de door haar geëngageerde derde dragen het karakter van een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 • Iedere aan Opdrachtgever gecommuniceerde leveringstermijn is slechts bedoeld als streefdatum, tenzij in de Opdrachtbevestiging anders overeengekomen. Door overschrijding van deze datum komt Barts Boekje niet in verzuim. Barts Boekje behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de Diensten uit te stellen dan wel te onderbreken. In het geval dat de startdatum door Barts Boekje wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door Barts Boekje van de Diensten dan wel het leveren van vervangende Diensten aan Opdrachtgever, zulks in goed overleg met Opdrachtgever. In het geval dat de levering van Diensten wordt onderbroken, zal de enige compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren van de Diensten aan Opdrachtgever, zulks in goed overleg met Opdrachtgever.
 • Barts Boekje zal aan Opdrachtgever de rechten verstrekken die nodig zijn voor de Opdracht in overeenstemming met het bepaalde in artikel 12 van deze Voorwaarden.
 • Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de afspraken zoals vastgelegd in de Overeenkomst dan wel de Opdrachtbevestiging.
 • In het onverhoopte geval dat een door Barts Boekje ingeschakelde derde is verhinderd in de nakoming van de door Barts Boekje gemaakte afspraken vanwege ziekte, overmacht of andere onvoorziene omstandigheden zal Barts Boekje in overleg treden met Opdrachtgever over een andere aanleverdatum. Mochten partijen geen overeenstemming hierover bereiken, dan heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en zal Barts Boekje eventuele betaalde (voorschot)bedragen terugbetalen. Bij voornoemde verhindering heeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige vorm van schade.
 • Barts Boekje draagt zorg voor betaling aan eventuele door haar ingeschakelde derde(n).
 • Barts Boekje heeft het recht, geheel naar eigen inzicht, plaatsing van een advertentie- of content-uiting van Opdrachtgever te weigeren of de uitvoering daarvan te staken, zonder schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever.
 • De Diensten worden door Barts Boekje zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.

 

 

 

 • Verplichtingen Opdrachtgever
 • Opdrachtgever zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst dan wel Opdrachtbevestiging.
 • Opdrachtgever garandeert dat zij aan Barts Boekje voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht en met inachtneming van een redelijke termijn, alle informatie en documenten zal verstrekken die Barts Boekje nodig heeft voor een correcte uitvoering van de Opdracht.
 • Opdrachtgever is verplicht de levering van de Diensten door Barts Boekje bij aanvang van de verlening van de Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan Barts Boekje, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Opdrachtgever een gebrek in de Diensten aan Barts Boekje meldt, zal Barts Boekje zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging, deze Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • Indien Opdrachtgever in de planning wijzigingen wenst aan te brengen die van invloed kunnen zijn op de Opdracht, zal Opdrachtgever Barts Boekje daarvan direct op de hoogte brengen. Partijen zullen alsdan in overleg treden over een eventuele mogelijkheid de Opdracht en de Overeenkomst aan te passen.
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware en/of (internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken. Tevens is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verstrekken van een heldere briefing, inclusief  al dan niet beschikbaar rechtenvrij beeldmateriaal, zodat Barts Boekje de Diensten kan uitvoeren.
 • Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van advertenties en/of het plaatsen van links erkent Opdrachtgever volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen. Opdrachtgever vrijwaart Barts Boekje voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van de advertenties en links en/of inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen.
 • Opdrachtgever verplicht zich te houden aan haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Voorwaarden en de Overeenkomst, waaronder de Opdrachtbevestiging. Indien dit niet het geval is, is Barts Boekje niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen en kan Barts Boekje niet aansprakelijk gehouden worden voor schade als gevolg van deze wanprestatie door Opdrachtgever, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledig overeengekomen Vergoeding te betalen.

 

 

 

 • Prijzen en betalingswijze
 • Tenzij anders overeengekomen, zal de door Barts Boekje gehanteerde prijs van de door haar te leveren Diensten worden vermeld in de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging. Facturatie gebeurt altijd voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht, tenzij partijen hier van tevoren andere afspraken over hebben gemaakt.
 • Barts Boekje heeft het recht om de tarieven zoals vermeld in de door haar gepubliceerde en/of verstrekte tariefkaart op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen hebben geen gevolg voor lopende Overeenkomsten en afspraken.
 • De door Barts Boekje gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en heffingen.
 • Verzending van facturen geschiedt digitaal. Opdrachtgever dient derhalve Barts Boekje een correct e-mailadres op te geven waar de facturen naartoe gestuurd kunnen worden.
 • Opdrachtgever dient facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging. Indien Opdrachtgever facturen niet binnen deze termijn heeft voldaan, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 • Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is Barts Boekje gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zonder daartoe aan Opdrachtgever enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ontbinding geschiedt onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen Vergoeding aan Barts Boekje alsnog voldoet. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag verschuldigd, welke bestaat uit de wettelijke rente over het openstaande bedrag dan wel de buitengerechtelijke incassokosten. Barts Boekje zal Opdrachtgever echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Opdrachtgever een aanvullende redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.

 

 

 

 • Duur en (tussentijdse) ontbinding
 • De aanvang en de looptijd van de Overeenkomst worden in de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging bepaald. De Overeenkomst eindigt van rechtswege zodra alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd.
 • Beide Partijen zijn gerechtigd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien ten aanzien van de andere Partij:

 

 1. het verzoek tot faillissement,
 2. (voorlopige) surseance,
 3. of schuldsanering

wordt ingediend, of indien:

 1. de andere Partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt,
 2. de levering van de overeengekomen Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving

zonder enige verplichting van Barts Boekje tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

  1. Barts Boekje is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien Opdrachtgever op enig moment niet kredietwaardig wordt geacht door Barts Boekje.

 

 

 • Annulering

 

Indien Opdrachtgever de Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is Barts Boekje gerechtigd over het nog niet uitgevoerde deel van de Overeenkomst de volgende Vergoeding in rekening te brengen:

 1. vanaf drie werkdagen vóór aanvang van de uitvoering van de Opdracht een bedrag van 100% over de geannuleerde afspraak/afspraken;
 2.  indien de annulering vier werkdagen of meer vóór aanvang van de uitvoering van de Opdracht geschiedt en indien voorbereiding en/of productie van uitingen dan wel Content al begonnen is of er in verband met de levering van de Diensten uitvoeringswerkzaamheden zijn verricht, dan bedragen de annuleringskosten 50% over de gehele geannuleerde afspraak/afspraken, vermeerderd met eventueel gemaakte out-of-pocket kosten. Alsdan is eventueel verstrekte korting niet van toepassing.

 

 

 • Aansprakelijkheid, vrijwaring en overmacht
 • Barts Boekje voert de Overeenkomst en de door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Barts Boekje is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de uitvoering van de Diensten, als deze schade is veroorzaakt met opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Barts Boekje.
 • Barts Boekje is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek), waardoor dan ook ontstaan, of schade als gevolg van het niet of niet tijdig melden van een dergelijke inbreuk.
 • De aansprakelijkheid van Barts Boekje gaat nimmer verder dan de vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de Diensten waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Barts Boekje is tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op een dergelijke vergoeding.
 • Iedere aansprakelijkheid van Barts Boekje voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade door bedrijfsstagnatie en verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever dient de door haar geconstateerde schade als gevolg van wanprestatie binnen redelijke termijn schriftelijk aan Barts Boekje te melden. Als redelijke termijn wordt aangemerkt een termijn van veertien (14) dagen na voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt geacht deugdelijk te zijn nagekomen door Barts Boekje indien Opdrachtgever niet binnen voornoemde termijn heeft gereclameerd. Klachten die na die termijn worden ingediend, worden niet meer door Barts Boekje in behandeling genomen.
 • Alle rechten van Opdrachtgever om schadevergoeding, ontbinding of nakoming van de Overeenkomst te vorderen in geval van wanprestatie vervallen veertien (14) dagen na voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Opdrachtgever vrijwaart Barts Boekje voor alle schade en/of claims van derden die verband houden met of voortvloeien uit (a) het gebruik van de Diensten voor Opdrachtgever en (b) het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging en deze Voorwaarden.
 • Barts Boekje kan niet gehouden worden tot tijdige nakoming van de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of (internet-)verbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, overmacht door oorlog(sgevaar), opstand, werkstaking, uitsluiting, bedrijfsstoring, ziekte of arbeidsongeschiktheid van door haar ingeschakelde derde(n). Barts Boekje zal Opdrachtgever zodra zij meent in overmacht te (komen) verkeren daarvan onmiddellijk in kennis stellen.
 • Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft Barts Boekje het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Zodra de situatie van overmacht langer dan één (1) maand heeft geduurd en/of van blijvende aard is, heeft Barts Boekje het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Barts boekje is alsdan gerechtigd betaling te vorderen van dat deel van de door haar uitgevoerde Diensten voordat er van de overmacht veroorzakende omstandigheid sprake was.

 

 

 

 • Intellectueel eigendom
 • Het auteursrecht, of enig ander intellectueel eigendomsrecht, op, door of namens Barts Boekje geproduceerde voorstellen, Content, concepten, redactionele bijdragen, producten, beelden of andere onderdelen van haar Diensten berust bij Barts Boekje. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,  is het Opdrachtgever uitsluitend toegestaan een link te gebruiken die direct naar de door Barts Boekje vervaardigde Content linkt doch niet een dergelijke link commercieel in te zetten of te exploiteren waaronder begrepen het gebruik in advertenties. Barts Boekje vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door Opdrachtgever van de door Barts Boekje aan Opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.
 • De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die Opdrachtgever aan Barts Boekje verstrekt met betrekking tot uitvoering van de Overeenkomst, blijven berusten bij Opdrachtgever of haar licentiegevers. Opdrachtgever vrijwaart Barts Boekje voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door Barts Boekje van de door Opdrachtgever aan Barts Boekje verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

 

 

 

 • Geheimhouding
 • Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en de duur van de Overeenkomst en de uitvoering van de Diensten. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Overeenkomst voort.
 • Onder vertrouwelijke informatie valt tenminste alle informatie waardoor een natuurlijk persoon direct of indirect is te identificeren (persoonsgegevens).
 • Partijen zullen geen vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
 • Partijen zullen redelijke maatregelen nemen ten aanzien van personeel agentschappen, hulppersonen of derden om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.

 

 

C. Bart Boekt – Algemene voorwaarden – m.b.t. de dienstverlening aan accommodaties rondom het boeken van accommodaties en het promoten daarvan door Barts Boekje

 

 

 • Verplichtingen van de Accommodatie
 • Informatie over de Accommodatie
 • Informatie die de Accommodatie voor opname op de Platforms geeft, bevatten over de Accommodatie (inclusief afbeeldingen, foto’s en beschrijvingen), haar voorzieningen en services en de kamers die voor reservering beschikbaar zijn, gegevens over de prijzen (inclusief alle geldende belastingen, heffingen, toeslagen en kosten) en beschikbaarheid, annulerings- en no-show voorwaarden en andere voorwaarden en beperkingen (de “Informatie over de Accommodatie”) en moet voldoen aan de formaten en normen die door Barts Boekje zijn bepaald. De Informatie over de Accommodatie mag geen telefoon-, faxnummers of e-mail (inclusief skype) adres of sociale media website/app/platform (inclusief twitter en facebook) bevatten met directe verwijzingen naar de Accommodatie of haar websites, apps, platform, tools of andere middelen, or naar websites, apps, platform, tools of andere middelen van derden. Barts Boekje behoudt zich het recht voor om welke informatie dan ook te bewerken of uit te sluiten nadat hij zich ervan bewust is geworden, dat de informatie incorrect of incompleet is of in strijd met de voorwaarden van de Overeenkomst is.
 • De Accommodatie verklaart en verbindt zich ertoe dat de Informatie over de Accommodatie te allen tijde waar, nauwkeurig en niet misleidend zal zijn. De Accommodatie is te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste en actuele weergave van de Informatie over de Accommodatie, inclusief de beschikbaarheid van extra kamers voor bepaalde periodes of buitengewone (materieel nadelige) gebeurtenissen of situaties (bv. renovatie of bouw in of vlak bij de Accommodatie). De Accommodatie moet gewijzigde Informatie van de Accommodatie per ommegaande doorgeven aan Barts Boekje en mag –te allen tijde– (i) de prijs van haar beschikbare boekbare kamers en (ii) het aantal of type beschikbare kamers wijzigen.
 • De informatie die de Accommodatie ten behoeve van de Platforms ter beschikking stelt, blijft het exclusieve eigendom van de Accommodatie. Informatie die de Accommodatie ter beschikking stelt, mag door Barts Boekje worden bewerkt of gewijzigd en vervolgens worden vertaald naar andere talen, terwijl de vertalingen het exclusieve eigendom van Barts Boekje blijven. De bewerkte en vertaalde inhoud is exclusief voor gebruik door Barts Boekje op de Platforms en mag niet (op geen enkele wijze of in geen enkele vorm) door de Accommodatie gebruikt worden voor een ander distributie- of verkoopkanaal of andere doeleinden. Het is niet toegestaan om de beschrijvende informatie van de Accommodatie te wijzigen of bij te werken, tenzij voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Barts Boekje is verkregen.
 • Alle veranderingen, updates en/of wijzigingen van de Informatie over de Accommodatie, updates en veranderingen met betrekking tot afbeeldingen en foto’s worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk door Barts Boekje verwerkt.

 

 

  1. Pariteit
   1. De Accommodatie dient Barts Boekje Prijs- en Voorwaardenpariteit te geven. “Prijs- en Voorwaardenpariteit” betekent dezelfde of betere prijzen voor dezelfde Accommodatie, hetzelfde kamertype, dezelfde datums, hetzelfde bedtype, hetzelfde aantal gasten, dezelfde of betere voorzieningen en add-ons (bv. gratis ontbijt, wifi, vroege/late checkout), dezelfde of betere beperkingen en voorwaarden zoals reserveringsveranderingen en annuleringsvoorwaarden zoals die door de Accommodatie ter beschikking worden gesteld.
   2. De beperkingen en voorwaarden (inclusief de kamerprijs) voor kamers die voor reservering op het Barts Boekje Platform ter beschikking worden gesteld, moeten te allen tijde in overeenstemming met Artikel 14.2.1 zakelijk en logisch zijn voor alle betrokken partijen (inclusief consumenten) (bv. de Accommodatie mag de service en het systeem van Barts Boekje niet misbruiken door extreme of buitensporige prijzen of voorwaarden te hanteren).
   3. Barts Boekje is gerechtigd om voor eigen rekening korting te geven op de kamerprijs. In zo’n geval betaalt Barts Boekje namens de Gast een deel van de kamerprijs.
   4. In de geest van de Overeenkomst en altijd met inachtneming van Artikel 14.2.1, gaat de Accommodatie ermee akkoord om voor elke datum (behoudens beschikbaarheid) enige beschikbaarheid voor alle kamers en kamertypes te geven en wordt zij aangespoord om aan Barts Boekje redelijke toegang te verlenen tot alle kamers en kamertypes (inclusief verschillende geldende voorwaarden en beperkingen) en prijzen die beschikbaar zijn gedurende de periode van de Overeenkomst (gedurende periodes van lage en hoge vraag (ook gedurende beurzen, congressen en speciale gebeurtenissen)).

 

  1. Commissie
   1. Voor elke reservering voor een kamer van de Accommodatie die via de digitale platforms van Barts Boekje is gedaan, brengt Barts Boekje een commissie in rekening. Voor de berekening van de commissie nemen Partijen het volgende in acht:
 1. het totaalbedrag van de boeking bestaat uit de kamerprijs per nacht, zoals deze is vermeld op de digitale platforms van Barts Boekje ( inclusief btw, verkoopbelastingen en andere van toepassing zijnde landelijke, overheids-, provinciale, staats-, gemeentelijke of plaatselijke belastingen en heffingen zoals aangeleerd door de Accommodatie), maal het aantal door de gast geboekte nachten en het aantal door de gast geboekte kamers, en de prijs van andere door de gast geaccepteerde of toegevoegde extra’s/aanvullingen op de overnachting (zoals maaltijden, kosten voor vroege check-in/late check-out, extra service, extra (kinder-)bed, etc.);
 2. indien de Accommodatie aan de gast kosten in rekening brengt voor annulering of no-show, brengt Barts Boekje over deze kosten de commissie in rekening;
 3. no-show of annulering door de gast moet te allen tijde binnen 48 uur na middernacht op de dag die volgt op de geplande datum van de check-out worden gemeld bij Barts Boekje. Bij gebrek aan een aankondiging door de Accommodatie aan Barts Boekje, veronderstelt Barts Boekje dat de Accommodatie de kosten met succes bij de Gast in rekening heeft gebracht en brengt dienovereenkomstig commissie in rekening;
 4. annuleringen door Gasten vóór de tijd en datum waarna annuleringskosten van toepassing zijn, hebben geen commissie tot gevolg. Annuleringen door gasten na de tijd en datum waarna annuleringskosten van toepassing zijn, leiden wel tot een commissie in overeenstemming het gestelde in artikel 14.3.2
   1. De hoogte van de Commissie wordt door Barts Boekje bepaald en vastgelegd in de Overeenkomst met de Accommodatie en wordt berekend over het van het in artikel 14.3.1 onder a genoemde totaalbedrag van de boeking of de in artikel 14.3.2 onder b genoemde kosten voor annulering of no-show.
   2. De Accommodatie is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van Barts Boekje over van toepassing zijnde belastingen, prijzen, kosten en heffingen (en alle veranderingen daarin) die door de Accommodatie bij de Gast in rekening zullen worden gebracht na de reservering in geval van vooruitbetaalde reserveringen of na de check-out in geval van achteraf te betalen reserveringen. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen of anderszins is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, is de prijs die de Gasten op de Platforms te zien krijgen, inclusief verkoopbelasting, kosten en alle andere zulke (landelijke, overheids-, provinciële, staats-, gemeentelijke of plaatselijke) belastingen, prijzen, kosten of heffingen.
   3. In geval dat overeenkomstig (de wijziging of het van kracht worden van) de geldende wet, regels en wetgeving die op de Accommodatie van toepassing zijn, de prijzen aan Gasten moeten worden getoond inclusief BTW, verkoopbelasting en alle andere zulke (landelijke, overheids-, provinciële, staats-, gemeentelijke of plaatselijke) belastingen, prijzen of heffingen, zal de Accommodatie zo snel mogelijk de prijzen aanpassen in overeenstemming met de voorwaarden van Artikelen 14.1.2 en 14.1.4, maar in elk gevallen binnen 5 werkdagen na (i) de wijziging of het van kracht worden van de desbetreffende wet, regels en wetgeving die in dit verband van toepassing zijn op zo’n Accommodatie, of (ii) aankondiging daarvan door Barts Boekje.
   4. Na het einde van een maand zal Barts Boekje haar best doen om onmiddellijk een reserveringsopgave te doen (de “Reserveringsopgave”) die beschikbaar wordt gesteld aan de Accommodatie en de reserveringen van alle Gasten toont, wier vertrekdatum in de voorafgaande maand viel.

 

  1. Betaling
   1. Barts Boekje factureert de commissie voor boekingen in de kalendermaand waarin de (geplande) vertrekdatum van de gast valt. Indien de Accommodatie zich in een SEPA-land bevindt, maakt Barts Boekje gebruik van automatische incasso om het factuurbedrag te incasseren. Indien de Accommodatie zich niet in een SEPA-land bevindt, dient de factuur binnen dertig dagen na de factuurdatum door de Accommodatie betaald te worden.
   2. Bij een stornering van de automatisch geïncasseerde gelden (in SEPA-landen) of het uitblijven van een betaling van een factuur binnen de betaaltermijn (in niet-SEPA-landen), heeft Barts Boekje het recht de Accommodatie tot de betaling is ontvangen of definitief van de Platforms van Barts Boekje te verwijderen.
   3. De Accommodatie is verantwoordelijk voor het inhouden en opgeven van desbetreffende belastingen die van toepassing zijn op de Commissie die verschuldigd is aan Barts Boekje volgens de desbetreffende fiscale regelgeving en de werkwijzen en verzoeken van de belastingdienst. De Accommodatie draagt en is verantwoordelijke voor de betaling en de overdracht van de belastingen die van toepassing zijn op (de betalingen van) de Commissie en de bijbehorende achterstalligheidsrente en boetes die door de belastingdienst worden opgelegd voor het niet inhouden en opgeven van belastingen die op de Commissie van toepassing zijn. Indien nodig, is de Accommodatie volledig verantwoordelijk om met de desbetreffende belastingdienst te onderhandelen en tot een overeenkomst te komen over de BTW-behandeling van (de betalingen van) de Commissie. Op eerste verzoek van Barts Boekje geeft de Accommodatie aan Barts Boekje (foto-/gescande) kopieën van bewijzen van belastingbetaling/belastingvrijstelling na elke overdracht van de Commissie. De Accommodatie verklaart en verbindt zich ertoe dat zij naar behoren geregistreerd is bij alle desbetreffende belastingdiensten (inclusief de desbetreffende overheden die bevoegd zijn om de wettelijke (plaatselijke) belasting te innen) als hotel of ander aanbieder van accommodatie.
   4. In geval van een geschil tussen Barts Boekje en de Accommodatie (bv. over het bedrag van de Commissie) zal elk onbetwist bedrag van de Commissie in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst worden betaald, niettegenstaande de status of aard van het geschil.
   5. In geval van niet-tijdige betaling behoudt Barts Boekje zich het recht voor om wettelijke rente te vorderen, zijn service volgens de Overeenkomst op te schorten (bv. door de Accommodatie van de Platforms te schorsen) en/of om een borg, bankgarantie of andere vorm van financiële zekerheid van de Accommodatie te vragen.
   6. Op eerste verzoek van Barts Boekje betaalt de Accommodatie een borgsom die minimaal gelijk is aan de som van de drie hoogste facturen voor werkzaamheden met Barts Boekje of een ander zulk bedrag dat Barts Boekje naar eigen goeddunken bepaalt (de “Borgsom”). De Borgsom wordt gehouden door Barts Boekje als een zekerheid voor de uitvoering van de (betalings)verplichtingen van de Accommodatie volgens de Overeenkomst. Na beëindiging van de Overeenkomst zal de Borgsom, of het saldo daarvan na de aftrek van de uitstaande Commissie, tekortbetalingen en andere kosten die aan Barts Boekje verschuldigd zijn, worden terugbetaald aan de Accommodatie binnen 30 dagen na de volledige voldoening van de uitstaande verplichtingen en schulden (inclusief de betaling van de uitstaande Commissie). Op eerste verzoek van Barts Boekje betaalt de Accommodatie een extra Borgsom die door Barts Boekje wordt geëist indien de uitstaande Commissie de Borgsom overschrijdt of indien de Accommodatie de Commissie vaak niet betaalt wanneer die verschuldigd is. Op elk tijdstip gedurende de periode van de Overeenkomst kan Barts Boekje de uitvoering van de betalingen door de Accommodatie controleren en kan hij besluiten om de Borgsom na beoordeling aan de Accommodatie terug te betalen (gebruikte criteria naar goeddunken van Barts Boekje). Het bedrag van de Borgsom mag op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van de Accommodatie volgens de Overeenkomst beperken of begrenzen. De Borgsom draagt geen rente.

 

  1. Reservering, klachten
   1. Voor elke reservering van een kamer bij de Accommodatie die een gast via de digitale platforms van Barts Boekje maakt, ontvangt de Accommodatie een bevestiging. Deze bevestiging bevat de volgende gegevens: aankomstdatum, aantal nachten, kamertype, kamerprijs, naam, adres en creditcardgegevens van de gast en eventuele verzoeken die de gast doet.
   2. Er ontstaat een rechtstreekse rechtsverhouding tussen uitsluitend de Accommodatie en de gast op het moment dat de gast via de digitale platforms van Barts Boekje een reservering maakt. Er bestaat op geen enkel moment in dit proces een rechtsverhouding tussen de gast en Barts Boekje.
   3. De verantwoordelijkheid voor communicatie met de gast ligt bij de Accommodatie. Barts Boekje draagt hierin geen verantwoordelijkheid.
   4. De Accommodatie is verplicht om de gast als haar contractuele wederpartij te accepteren en om de reservering te behandelen in overeenstemming met de informatie over de accommodatie en de prijs die is opgenomen op de digitale platforms van Barts Boekje op het moment van het maken van de reservering.
   5. De Accommodatie brengt geen transactie-/administratiekosten bij de gast in rekening, anders dat de kosten en toeslagen die zijn vermeld op de digitale platforms van Barts Boekje op het moment van de reservering.
   6. Klachten of claims met betrekking tot (de producten of diensten die worden aangeboden, verstrekt of geleverd door) de Accommodatie of specifieke verzoeken die Gasten doen, moeten worden behandeld door de Accommodatie, zonder bemiddeling door of tussenkomst van Barts Boekje. Barts Boekje is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot zulke claims van de Gasten. Barts Boekje mag te allen tijde en geheel naar eigen goeddunken (a) klanten-(ondersteunings-)services aan een Gast aanbieden, (b) als bemiddelaar tussen de Accommodatie en een Gast optreden, (c) -op kosten en voor rekening van de Accommodatie- voorzien in gelijkwaardige of betere alternatieve accommodatie in geval van een overboeking of andere wezenlijke onregelmatigheden of klachten met betrekking tot de Accommodatie, of (d) een Gast op andere wijze bijstaan in zijn communicatie met of acties tegen de Accommodatie.

 

  1. Overboeking en annulering
   1. De Accommodatie dient de geboekte kamers ter beschikking te stellen en in het geval dat de Accommodatie niet in staat is om, om welke reden dan ook, in het kader van de Overeenkomst aan zijn verplichtingen te voldoen, dient de Accommodatie Barts Boekje onmiddellijk op de hoogte te stellen. Tenzij Barts Boekje voor alternatieve accommodatie heeft gezorgd (de Accommodatie moet dit controleren bij Barts Boekje), dient de Accommodatie zich in te spannen om alternatieve regelingen van gelijke of betere kwaliteit te treffen op kosten van de Accommodatie. In geval dat er na aankomst geen Kamer beschikbaar is, zal de Accommodatie:
 1. passende alternatieve accommodatie zoeken die van gelijke of betere kwaliteit is dan de Accommodatie die de gegarandeerde boeking van de Gast houdt;
 2. voor gratis privévervoer zorgen naar de alternatieve accommodatie voor de Gast en andere leden van het gezelschap van de Gast die in de gegarandeerde boeking van de Gast vermeld staan, en
 3. Barts Boekje en/of de Gast vergoeden en schadeloos stellen voor alle redelijke kosten en onkosten (bv. kosten voor alternatieve accommodatie, vervoers-, telefoonkosten) die worden gemaakt, geleden, betaald of opgelopen door de Gast en/of Barts Boekje als gevolg van of veroorzaakt door de overboeking. Elk bedrag dat door Barts Boekje in dit verband in rekening wordt gebracht, moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald.
   1. De Accommodatie mag geen enkele online reservering annuleren. In geval van (vermeende of vermoede) frauduleuze activiteiten (bv. met betrekking tot reserveringen, creditcardfraude, witwasactiviteiten of betaling van de kamerprijs), behoudt Barts Boekje zich het recht voor om de desbetreffende reservering(en) te annuleren. Barts Boekje moet de Accommodatie overeenkomstig op de hoogte stellen.
   2. Annuleringen door Gasten vóór de tijd en datum waarna annuleringskosten van toepassing zijn, hebben geen Commissie tot gevolg. Annuleringen door Gasten na de tijd en datum waarna annuleringskosten van toepassing zijn, leiden wel tot een commissie in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst.

 

  1. Creditcard-garantie
   1. De garantie van de boeking is gebaseerd op de creditcardgegevens die opgegeven worden door de Gast of de persoon die voor de boeking verantwoordelijk is. De Accommodatie accepteert te allen tijde alle belangrijke creditcards (inclusief MasterCard, Visa en American Express) ter garantie van een boeking. De Accommodatie is verantwoordelijk voor de verificatie van de geldigheid van deze creditcardgegevens, de (pre)autorisatie van de creditcard en de kredietlimiet op de datum van de geboekte overnachting(en). Na ontvangst van een boeking verifieert de Accommodatie de creditcard onmiddellijk en voert zij een pre-autorisatie op de creditcard uit. Indien de creditcard geen garantie biedt, stelt de Accommodatie Barts Boekje daarvan onmiddellijk op te hoogte; vervolgens nodigt de Accommodatie de Gast uit om de boeking op een alternatieve wijze te garanderen. Indien de Gast niet in staat is of niet bereid is om dit te doen, mag de Accommodatie de boeking na akkoord van Barts Boekje annuleren. Indien de creditcard (of een alternatieve garantie die door de Gast is gesteld) om welke reden dan ook niet effectief of geldig is, is dit altijd voor risico en voor rekening van de Accommodatie. Boekingen die door de Accommodatie na akkoord van Barts Boekje worden geannuleerd in overeenstemming met dit Artikel 14.7.1 hebben geen Commissie tot gevolg.
   2. De Accommodatie die de betaling van de creditcard wil afhalen vóór de datum van de check-in moet zich ervan vergewissen, dat de voorwaarden van vooruitbetaling (inclusief de (speciale) prijsbeperkingen en -voorwaarden voor of verbonden aan zo’n vooruitbetaling) duidelijk aan Gasten worden uitgelegd in de informatie die aan de Gast ter beschikking wordt gesteld voordat hij een reservering maakt en die in de Informatie over de Accommodatie is opgenomen.
   3. De Accommodatie is verantwoordelijk voor het in rekening brengen bij de Gast van de gebruikte overnachting, no-showkosten of annuleringskosten (inclusief van toepassing zijnde Belastingen waarvoor de Accommodatie aansprakelijk is en die zij aan de desbetreffende belastingdiensten dient over te dragen). Creditcards dienen te worden belast in dezelfde valuta als vermeld in de reservering van een Gast. Indien dit onmogelijk is, mag de Accommodatie de creditcard van de Gast in een andere valuta met een redelijke en eerlijke wisselkoers belasten.
   4. In geval van het aanbieden van kamers met andere betalingsmogelijkheden dan een creditcard, stelt Barts Boekje geen creditcard details ter beschikking aan de Accommodatie ter garantie van de boeking.

 

  1. Privacy

De Accommodatie begrijpt en gaat ermee akkoord dat de richtlijnen van Barts Boekje met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, zoals beschreven in de Privacy Statement, van toepassing zijn op en integraal deel uitmaken van de Overeenkomst.

 

  1. Overmacht

In geval van een gebeurtenis door overmacht brengt de Accommodatie geen vergoeding, kosten,

onkosten of ander bedrag (inclusief de (niet-restitueerbare) prijs of de no-show, (verandering) van

reservering of annuleringskosten) in rekening bij (en (indien van toepassing) betaalt zij die terug

aan) de Gasten die door de overmacht zijn getroffen, voor (i) een annulering of

verandering van de reservering die door de Gasten is gemaakt, of (ii) het deel van de reservering

dat ongebruikt bleef vanwege de overmacht. In geval van redelijke en gerechtvaardigde twijfel mag de Accommodatie een Gast vragen om redelijk bewijs van de causaliteit tussen de overmacht en de annulering, no-show of verandering van reservering te leveren (en om Barts Boekje op verzoek te voorzien van een kopie van zulk bewijs). Opdat Barts Boekje een annulering, no-show of wijziging van de reservering vanwege overmacht registreert, dient de Accommodatie Barts Boekje op te hoogte te stellen binnen twee werkdagen na (a) de geplande check-outdatum van de no-show of annulering, of (b) de check-out, het aantal daadwerkelijk verbleven dagen. Barts Boekje brengt geen enkele commissie in rekening in geval van een geregistreerde no-show of annulering of over dat deel van de boeking dat niet gebruikt is vanwege de overmacht.

 

 

 • Licentie
 • De Accommodatie verleent hierbij aan Barts Boekje een niet-exclusief, royaltyvrij en wereldwijd recht en licentie (of sublicentie indien van toepassing) tot:

 

 1. het gebruiken, reproduceren, laten reproduceren, distribueren, sublicentiëren, communiceren en ter beschikking stellen op welke methode dan ook en het tonen van die overeengekomen elementen van de Intellectuele Eigendomsrechten van de Accommodatie zoals die door de Accommodatie aan Barts Boekje zijn opgegeven in overeenstemming met de Overeenkomst en die Barts Boekje nodig heeft om in het kader van de Overeenkomst zijn rechten uit te oefenen en zijn verplichtingen na te komen;
 2. het gebruiken, reproduceren, laten reproduceren, verwerken, distribueren, sublicentiëren, tonen en benutten (inclusief zonder beperkingen het publiekelijk uitvoeren, wijzigen, aanpassen, communiceren, reproduceren, kopiëren en ter beschikking stellen aan het publiek op welke manier dan ook) van de Informatie over de Accommodatie.
  1. Barts Boekje mag de Informatie over de Accommodatie (inclusief de desbetreffende Intellectuele Eigendomsrechten) van de Accommodatie sublicentiëren, ter beschikking stellen, bekendmaken en aanbieden alsmede speciale aanbiedingen die door de Accommodatie op de Platforms ter beschikking worden gesteld, en alle andere zulke rechten en licenties die in de Overeenkomst worden uiteengezet via of in samenwerking met (de websites, apps, platform, tools of andere middelen van) aangesloten bedrijven en/of derden (de “Platforms van Derden”).
  2. In geen geval is Barts Boekje ten opzicht van de Accommodatie aansprakelijk voor de handelingen of nalatigheden van Platforms van Derden. De enige remedie voor de Accommodatie met betrekking tot zulke Platforms van Derden is (i) om te verzoeken dat Barts Boekje (dat het recht heeft en niet de verplichting) zo’n Platform van Derden uitschakelt en daarvan afstand neemt, of (ii) beëindiging van de Overeenkomst, dit alles in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst.

 

 

 • Ranking, gastenbeoordelingen en marketing
 • Ranking
 • De volgorde waarin de Accommodatie wordt vermeld op de Platforms (de “Ranking”), wordt eenzijdig door Barts Boekje bepaald. Ranking is gebaseerd op en wordt beïnvloed door uiteenlopende factoren, inclusief maar niet beperkt tot het commissiepercentage dat door de Accommodatie wordt betaald (moet worden betaald), de minimale beschikbaarheid die door de Accommodatie wordt opgegeven, het aantal boekingen dat gerelateerd is aan het aantal bezoeken aan de desbetreffende accommodatiepagina op het Platform (de “Conversie”), het volume dat door de Accommodatie wordt gerealiseerd, de annuleringsratio, de cijfers van de gastbeoordelingen, de servicegeschiedenis van de klant, het aantal en type klachten van Gasten en het record van tijdige betaling van de Accommodatie.
 • De Accommodatie is in staat om zijn eigen ranking te beïnvloeden door de beschikbaarheid voor bepaalde periodes te veranderen en de andere factoren voortdurend te verbeteren. De Accommodatie zal geen enkele vordering instellen tegen Barts Boekje met betrekking tot de Ranking van de Accommodatie. Tijdige betaling vormt in de ranking een factor; niet-tijdige betaling van Commissies heeft dus een verminderde Ranking tot gevolg.

 

 

  1. Gastenbeoordelingen
   1. Gasten die in de Accommodatie hebben verbleven, zullen door Barts Boekje worden gevraagd om een beoordeling over hun verblijf in de Accommodatie en om een cijfer te geven voor bepaalde aspecten van hun verblijf.
   2. Barts Boekje behoudt zich het recht voor om deze beoordelingen en cijfers op de Platforms te publiceren. De Accommodatie erkent dat Barts Boekje een distributeur (zonder verplichting om te controleren) en geen uitgever van deze beoordelingen is.
   3. Barts Boekje verbindt zich ertoe om zijn best te doen om de Gastbeoordelingen te controleren en beoordelen met betrekking tot obsceniteiten of de vermelding van de naam van een persoon. Barts Boekje behoudt zich het recht voor om ongunstige beoordelingen te weigeren, bewerken of verwijderen in geval dat zulke beoordelingen obsceniteiten bevatten of de naam van een persoon vermelden.
   4. Barts Boekje gaat niet in discussie of onderhandelingen en voert geen correspondentie met de Accommodatie over (de inhoud van, of gevolgen van de publicatie of distributie van) de Gastbeoordelingen.
   5. Barts Boekje heeft en aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud en gevolgen van (de publicatie of distributie van) commentaren of beoordelingen, hoe dan ook of wat dan ook.
   6. De gastbeoordelingen zijn uitsluitend voor gebruik door Barts Boekje en kunnen ter beschikking worden gesteld op zulke Platforms die van tijd tot tijd door Barts Boekje ter beschikking worden gesteld. Barts Boekje blijft de exclusieve eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) de gastbeoordelingen en de Accommodatie heeft er geen recht op om de gastbeoordelingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Barts Boekje (direct of indirect) te publiceren, op de markt te brengen, te promoten, te kopiëren, te schrappen, ernaar te (hyper-/diep)linken, te integreren, verkrijgen, nuttigen, combineren, delen of anderszins te gebruiken.

 

  1. (Online) marketing en PPC-reclame
   1. Barts Boekje heeft er recht op om de Accommodatie te promoten door de na(a)m(en) van de Accommodatie in online marketing te gebruiken, inclusief e-mailmarketing en/of pay-per-click (PPC) reclame. Barts Boekje voert online marketingcampagnes op eigen kosten en naar eigen goeddunken.
   2. De Accommodatie is zich bewust van de werkwijzen van zoekmachines, zoals het spideren op inhoud en ranking van URL’s. Barts Boekje gaat ermee akkoord dat indien de Accommodatie zich bewust wordt van gedrag door Platforms van Derden dat inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van de Accommodatie, de Accommodatie dan Barts Boekje schriftelijk met gegevens over het gedrag op de hoogte zal stellen; Barts Boekje zal zich commercieel redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat de desbetreffende derde stappen onderneemt om de inbreuk te corrigeren.
   3. De Accommodatie gaat ermee akkoord om het merk/de logo van Barts Boekje (inclusief handelsnaam, handelsmerk, servicemerk of andere, gelijksoortige aanwijzingen van identiteit of herkomst) niet te gebruiken, tonen, ervan te profiteren, op te nemen, te benutten, ernaar te verwijzen of er specifiek op te doelen voor het doel van prijsvergelijking of voor andere doeleinden (of nu op het platform van de Accommodatie of een platform, systeem of machine van een derde, of anderszins), tenzij Barts Boekje zijn schriftelijke toestemming daarvoor heeft verleend. De Accommodatie mag (noch direct noch indirect) geen (pay-per-click) reclame op (meta-)zoeksites gebruiken of maken, waar reclame naar de desbetreffende landingspagina van de Accommodatie op de Platforms (door)verwijst en koppelt, waar de Accommodatie wordt geadverteerd, gepromoot en/of opgenomen (geen dubbele portie). De Accommodatie mag het merk van Barts Boekje gebruiken of erop bieden ten behoeve van haar eigen webmarketing (PPC) reclame.

 

 

 • Verklaringen en garanties
 • De Accommodatie verklaart en garandeert aan Barts Boekje, dat voor de periode van de Overeenkomst:

 

 1. de Accommodatie alle benodigde rechten en bevoegdheden heeft om (a) de desbetreffende accommodatie en (b) de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot, zoals uiteengezet is in, waarnaar wordt verwezen in de Informatie over de Accommodatie die op de Platforms ter beschikking gesteld staat, te gebruiken, exploiteren, in eigendom te hebben (voor zover van toepassing), (sub)licentiëren en ter beschikking te laten stellen door Barts Boekje op de Platforms;
 2. de Accommodatie alle vergunningen, licenties en andere overheidstoestemmingen, registraties en vereisten heeft en in acht neemt, die nodig zijn om haar bedrijfsactiviteiten te verrichten, uit te voeren en voort te zetten en de Accommodatie op de Platforms ter beschikking te stellen voor reservering (inclusief voor een verblijf op korte termijn);
 3. de prijs voor de kamers die op de Platforms geadverteerd worden, overeenkomen met of beter zijn dan de beste beschikbare prijs voor een gelijkwaardig verblijf zoals dat online op de markt gebracht, online gepubliceerd is of anderszins door de Accommodatie online op haar eigen website ter beschikking is gesteld en een betere prijs niet kan worden verkregen door een Gast die een reservering bij de Accommodatie direct op haar website/app maakt, en
 4. de Accommodatie (die voor het doel van deze garantie zowel de exploitant als de eigenaar van de accommodatie omvat) en haar (hun) directeuren en (directe, indirecte en uiteindelijke (begunstigde)) eigenaren (en hun directeuren) op geen enkele wijze verbonden zijn met, deel uitmaken van, betrokken zijn bij of te maken hebben met, of geleid of beheerd worden door, of het eigendom zijn van:
 1. terroristen of terroristische organisaties;
 2. partijen / personen (i) die geregistreerd staan als (speciale) aangewezen staatsburgers/entiteiten of geblokkeerde personen/entiteiten, of (ii) anderszins onderworpen zijn aan een van toepassing zijnde handelsembargo, of financiële, economische en handelssancties, en
 3. partijen / personen die zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen, omkoping, fraude of corruptie.

De Accommodatie moet Barts Boekje onmiddellijk op de hoogte stellen in geval van een inbreuk op dit artikel 17.1 lid (iii).

  1. Elke Partij verklaart en garandeert aan de andere Partij dat voor de periode van de Overeenkomst:
 1. zij de volledige bevoegdheden (corporate power) heeft om haar verplichtingen in het kader van de Overeenkomst aan te gaan en uit te voeren;
 2. zij alle voor haar noodzakelijke stappen (corporate action) heeft ondernomen om voor de tenuitvoerlegging en uitvoering van de Overeenkomst toestemming te geven;
 3. de Overeenkomst wettelijke, geldige en bindende verplichtingen van die Partij vormt in overeenstemming met de voorwaarden ervan, en
 4. elke Partij moet voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, wetboeken, reglementen, verordeningen en regels van de overheid van het land, de staat of gemeente waar de desbetreffende Partij is opgericht, met betrekking tot de producten die (zullen) worden aangeboden en/of diensten die (zullen) worden verleend door zo’n Partij.
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, dient geen van de Partijen expliciete of impliciete verklaringen of garanties te geven, in verband met de materie van de Overeenkomst en verwerpt zij hierbij elke en alle garanties, inclusief alle geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot zulke materie.
  2. Barts Boekje verwerpt en sluit elke en alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de Accommodatie die verband houdt met een (tijdelijke en/of gedeeltelijke) storing, onderbrekingen, uitvaltijd of onbeschikbaarheid van de Platforms en/of de Service. Barts Boekje stelt de Service en het Platform ter beschikking (en de Accommodatie accepteert die) op basis van “zoals het is” (as is) en “volgens de beschikbaarheid”.

 

 

 • Vrijwaring en aansprakelijkheid
 • Elke Partij (de “Vrijwarende Partij”) is aansprakelijk jegens de andere Partij (of haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, aangesloten bedrijven en onderaannemers) (de “Gevrijwaarde Partij”) en dient haar schadeloos te stellen, te vergoeden en te vrijwaren voor en tegen directe schade, verliezen (exclusief productieverlies, winstderving, inkomstenderving, verlies van contract, verlies van of schade aan goodwill of reputatie, verlies van claim of enige bijzondere, indirecte verliezen en/of schade of gevolgschade), schulden, verplichtingen, kosten, claims, claims van welke soort dan ook, rente, boetes, gerechtelijke procedures en onkosten (inclusief, zonder beperking, redelijke honoraria en kosten van advocaten) die daadwerkelijk door de Gevrijwaarde Partij zijn betaald, geleden of gemaakt, ingevolge:

 

 1. een inbreuk op de Overeenkomst door de Vrijwarende Partij, of
 2. een claim van een derde die is gebaseerd op een (vermeende) inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde door de Vrijwarende Partij.
  1. De Accommodatie dient Barts Boekje (of haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, aangesloten bedrijven en onderaannemers) volledig schadeloos te stellen, te vergoeden en te vrijwaren voor en tegen schulden, kosten, onkosten (inclusief, zonder beperking, redelijke honoraria en kosten van advocaten), schade, verliezen, verplichtingen, claims van welke soort dan ook, rente, boetes, gerechtelijke procedures die door Barts Boekje (of zijn directeuren, functionarissen, agenten, aangesloten bedrijven en onderaannemers) zijn betaald, geleden of gemaakt in verband met:
 1. alle claims van Gasten met betrekking tot onjuiste, verkeerde of misleidende informatie van de Accommodatie op de Platforms;
 2. alle claims van Gasten met betrekking tot of in verband met een verblijf in de Accommodatie, overboeking of (gedeeltelijk) geannuleerde of verkeerde reserveringen of terugbetaling, restitutie of terugboeking van de Kamerprijs;
 3. alle andere claims van Gasten die geheel of gedeeltelijk kunnen worden toegeschreven aan of voor risico en rekening zijn van de Accommodatie (inclusief haar directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en de gebouwen van de Accommodatie) (inclusief claims met betrekking tot (gebrek aan) diensten of product die door de Accommodatie worden aangeboden) of die ontstaan door een onrechtmatige daad, fraude, opzettelijk wangedrag, nalatigheid of contractbreuk (inclusief de Reservering van een Gast) door of toe te schrijven aan de Accommodatie (inclusief haar directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en de gebouwen van de Accommodatie) met betrekking tot een Gast of zijn eigendom; en
 4. alle claims (inclusief kosten, onkosten, rente, boetes en andere verplichtingen) tegen of opgelopen door Barts Boekje met betrekking tot of als gevolg van (1) het verzuim of de nalatigheid van de Accommodatie om tijdig, correct en nauwgezet (a) zich bij de bevoegde belastingdiensten in te schrijven, of (b) de van toepassing zijnde belastingen, tarieven en toeslagen te betalen, innen, over te dragen of in te houden, die geheven of gebaseerd zijn op de diensten of andere heffingen hieronder in de desbetreffende jurisdictie (inclusief kamerprijs (en andere bedragen die worden geïnd of verwerkt in het kader van de Overeenkomst) en de betaling van commissies), of (2) belastingvorderingen en -schulden die aan Barts Boekje zijn opgelegd of toegewezen vanwege belastingen waarvoor de Accommodatie verantwoordelijk of aansprakelijk is, of waar de verplichting om te betalen, innen, in te houden en over te dragen, wettelijk is opgelegd aan Barts Boekje, vanwege, namens of in plaats van de Accommodatie.
  1. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, mag de maximale aansprakelijkheid van een Partij tegenover een andere Partij in totaal voor alle claims tegen deze Partij in het kader van of in verband met de Overeenkomst in een jaar, de totale commissie niet overschrijden, die in het voorafgaande jaar door deze Partij ontvangen of betaald is, of EUR 100,000 (indien dit bedrag hoger is), tenzij in geval van een onrechtmatige daad, fraude, opzettelijk wangedrag, grove nalatigheid, opzettelijke geheimhouding of opzettelijke misleiding door de aansprakelijke Partij (i.e. de Vrijwarende Partij), in welk geval de beperking van aansprakelijkheid niet van toepassing is op deze aansprakelijke partij. De Partijen zijn akkoord en erkennen dat geen enkele beperkingen van aansprakelijkheid die in Artikel 6 worden uiteengezet, van toepassing zijn op de vrijwaringen met betrekking tot claims van derden (bv. claims van Gasten zoals in 18.2 beschreven) of aansprakelijkheid jegens derden.
  2. In geval van een claim van een derde, dienen de Partijen te goeder trouw te handelen en commercieel redelijkerwijs hun best te doen om te overleggen, samen te werken en elkaar bij te staan bij het verweer en/of afhandeling van zo’n claim, terwijl de vrijwarende Partij gerechtigd is om een claim over te nemen en het verweer op zich te nemen (in overleg met en met het akkoord van de gevrijwaarde Partij en met inachtneming van de belangen van beide Partijen); geen enkel Partij zal iets toegeven, documenten indienen, instemmen met de inwerkingtreding van een beslissing of een compromis of regeling aangaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij (die niet op onredelijke wijze mag worden onthouden, uitgesteld of voorwaardelijk worden gegeven).
  3. In geen geval is een Partij aansprakelijk tegenover een andere Partij voor indirecte, bijzondere, punitieve, incidentele of gevolgschade of verliezen, inclusief productieverlies, winstderving, inkomstenderving, verlies van contract, verlies van of schade aan goodwill of reputatie, verlies van claim, of deze schade nu (vermeend) als gevolg van contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins is ontstaan (zelfs indien in kennis gesteld van de mogelijkheid van zulke schade of verliezen). Alle dergelijke schade en verliezen worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en afgewezen.
  4. Elke Partij erkent dat rechtsmiddelen onvoldoende kunnen zijn om de andere Partij tegen inbreuk op de Overeenkomst te beschermen, en zonder afbreuk te doen aan andere rechten en rechtsmiddelen die anderszins aan de andere Partij ter beschikking staan, heeft iedere Partij recht op dwangmaatregelen en bijzondere uitvoering.

 

 

 • Duur, beëindiging en opschorting
 • De Overeenkomst begint op de datum die is opgenomen in de Overeenkomst en is geldig voor de in de Overeenkomst bepaalde duur. Elke Partij mag de Overeenkomst op elk tijdstip en om welke reden dan ook beëindigen, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • Elke Partij mag de Overeenkomst beëindigen (en de Accommodatie op de Platforms sluiten) of (alle of een deel van haar verplichtingen, convenanten en verbintenissen in het kader van) de Overeenkomst opschorten met betrekking tot de andere Partij, met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling in geval van:

 

 1. een wezenlijke inbreuk door de andere Partij op een voorwaarde van de Overeenkomst (bv. uitstel van betaling, insolventie, inbreuk op de prijs- en voorwaardenpariteit, verstrekking van verkeerde informatie of ontvangst van een groot aantal klachten van Gasten); of
 2.  (de indiening of overlegging van een verzoek om) faillissement, insolventie of uitstel van betaling (of gelijksoortige handeling of gebeurtenis) met betrekking tot de andere Partij.
  1. En kennisgeving of mededeling door Barts Boekje over “sluiting” (“sluiten”, “gesloten”) van de Accommodatie op de website (of een soortgelijke formulering) betekent de beëindiging van de Overeenkomst. Na beëindiging, opschorting of sluiting, dient de Accommodatie openstaande reserveringen voor Gasten te honoreren en dient zij alle commissies te betalen (plus kosten, onkosten, rente indien van toepassing) op die reserveringen in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst. Na beëindiging of opschorting van de Overeenkomst en niettegenstaande het recht van Barts Boekje om de Accommodatie (definitief) van het Platform te verwijderen, is Barts Boekje gerechtigd om de Acccommodatiepagina op het Platform beschikbaar te houden, maar de beschikbaarheid te sluiten (status: “activiteiten gesloten”) in afwachting van volledige en definitieve betaling van openstaande bedragen (inclusief (toekomstige) commissie).
  2. De volgende gebeurtenissen worden in elk geval beschouwd als een wezenlijk inbreuk en geven Barts Boekje recht op onmiddellijke beëindiging (sluiting) of opschorting (van alle of een deel van zijn verplichtingen, convenanten en verbintenissen in het kader van) de Overeenkomst (zonder ingebrekestelling):
 1. de Accommodatie verzuimt om op of vóór de vervaldag Commissies te betalen;
 2. de Accommodatie verstrekt onjuiste of misleidende Informatie over de Accommodatie aan Barts Boekje en/of de Gasten;
 3. de Accommodatie verzuimt om Informatie bij te houden, waardoor er overboekingen in de Accommodatie zijn;
 4. de Accommodatie verzuimt om een reservering te accepteren tegen de prijs die bij een reservering vermeld staat;
 5. de Accommodatie brengt te hoge kosten in rekening bij een of meer gasten;
 6. de Accommodatie brengt de creditcard van een gast in rekening vóór diens aankomst zonder uitdrukkelijke toestemming van de gast (een gast geeft uitdrukkelijke toestemming indien zij een niet-restitueerbare of vooruit te betalen kamertype selecteren);
 7. Barts Boekje ontvangt een of meer gegronde en ernstige klacht(en) van een of meer gast(en) die reserveringen bij de Accommodatie hebben gemaakt;
 8. misbruik van het Gastbeoordelingsproces door gedrag dat leidt tot het verschijnen van een beoordeling op de Platforms die geen oprechte uitdrukking van een echt verblijf door een echte gast in de Accommodatie is;
 9. ongepast, onrechtmatig of onprofessioneel gedrag jegens gasten of het personeel van Barts Boekje; of
 10.  (vermeende) veiligheids-, privacy of gezondheidskwesties of problemen met betrekking tot de Accommodatie of haar voorzieningen (de Accommodatie dient op eigen kosten en op eerste verzoek van Barts Boekje de desbetreffende vergunningen te leveren alsmede de desbetreffende licenties, certificaten of gelijksoortige verklaringen die door een onafhankelijk deskundige worden afgegeven en die haar naleving van de van toepassing zijnde (privacy, veiligheids- en gezondheids)wetten en wetgeving bewijzen en staven).
  1. Na beëindiging en tenzij anders overeengekomen, eindigt de Overeenkomst absoluut en helemaal met betrekking tot de beëindigende Partij en houdt zij op van kracht te zijn, zonder afbreuk te doen aan de rechten en rechtsmiddelen van de andere Partij met betrekking tot een vrijwaring of een inbreuk door de andere (beëindigende) Partij op de Overeenkomst. Artikelen 14.4, 18, 19.6, 20, 21 en 22 (en andere zulke artikelen die na beëindiging door hun aard van kracht blijven) blijven allemaal van kracht na de beëindiging.
  2. In geval van een “verandering van eigenaar” met betrekking tot het eigendomsrecht of de exploitatie van de accommodatie (inclusief toewijzing, overdracht, vernieuwing van de Overeenkomst), gaat de Accommodatie ermee akkoord en erkent zij, dat de nieuwe eigenaar/exploitant gerechtigd is om de Informatie over de Accommodatie te gebruiken zoals die ter beschikking is gesteld of is gebruikt door de Accommodatie vóór de verandering van eigenaar (inclusief de gastbeoordelingen) en toegang te hebben tot de desbetreffende (financiële en operationele) prestaties, management en (klant)gegevens; de Accommodatie is en blijft in elk geval verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle verplichtingen, claims en schulden die in die periode vallen, of die vóór de verandering van eigenaar opgebouwd zijn.
  3. Barts Boekje is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van (beëindiging vanwege) een inbreuk op (inclusief een handeling of gebeurtenis van in gebreke blijven or niet-nakoming van een verplichting in het kader van) elke andere Overeenkomst tussen Barts Boekje aan de ene kant en de Accommodatie (of een partij die de Accommodatie (direct/indirect) in eigendom heeft of daarover zeggenschap heeft, die door de Accommodatie wordt beheerd of met haar onder gemeenschappelijk beheer staat) aan de andere kant.

 

 

 • Bescheiden
 • De systemen en bescheiden van Barts Boekje (inclusief de website, de Online Reserveringsverklaring, (financiële) boekingssystemen, faxen en/of e-mails) dienen te worden beschouwd als afdoend bewijs voor het bestaan en de ontvangst door de Accommodatie van de reserveringen die de Gast heeft gemaakt, en het bedrag van de commissie van de Accommodatie of schade of kosten die zijn verschuldigd aan Barts Boekje in het kader van de Overeenkomst, tenzij de Accommodatie redelijk en geloofwaardig tegenbewijs kan leveren.
 • De Accommodatie dient op eerste verzoek van Barts Boekje volledige samenwerking en medewerking te verlenen aan Barts Boekje bij (en alle in redelijkheid verzochte informatie verstrekken met betrekking tot) de identificatie van de (uiteindelijke) eigenaar, manager en/of controller van de Accommodatie.

 

 

 

 • Geheimhouding
 • Partijen begrijpen en gaan ermee akkoord dat elke Partij bij de uitvoering van de Overeenkomst, direct of indirect, toegang kan hebben tot of kan worden blootgesteld aan vertrouwelijke informatie van de andere Partij (de “Vertrouwelijke Informatie”). Vertrouwelijke Informatie omvat Klantgegevens, transactievolume, marketing en bedrijfsplannen, business, financiële, technische, operationele en andere zulke niet-openbare informatie die de bekendmakende partij bestempelt als privé of vertrouwelijk óf waarvan een ontvangende partij redelijkerwijze zou moeten weten dat zij als privé of vertrouwelijk moet worden behandeld.
 • Elke Partij gaat ermee akkoord dat:

 

 1. alle Vertrouwelijke Informatie het exclusieve eigendom van de bekendmakende partij blijft en dat de ontvangende partij geen enkele Vertrouwelijke Informatie zal gebruiken voor welk doel dan ook, behalve ter bevordering van de Overeenkomst;
 2. dat zij de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie in acht zal nemen, en zij voorzichtige methodes zal toepassen om haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, contracterende partijen en agenten (de “Toegelaten Personen”) ertoe te brengen om de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie in acht te nemen;
 3. zij Vertrouwelijke Informatie uitsluitend aan die Toegelaten Personen zal bekendmaken die van zulke informatie op de hoogte moeten zijn ter bevordering van de Overeenkomst;
 4. zij zelf de Vertrouwelijke Informatie niet zal kopiëren, publiceren, verstrekken aan anderen of gebruiken, en voorzichtige methodes zal toepassen om ervoor te zorgen dat de Toegelaten Partijen niet hetzelfde zullen doen (behalve in overeenstemming met de voorwaarden ervan); en
 5. zij alle ((papieren en elektronische) exemplaren van) de Vertrouwelijke Informatie op schriftelijk verzoek van de andere Partij zal teruggeven of vernietigen.
  1. Niettegenstaande het bovenstaande,
 1. omvat de Vertrouwelijke Informatie geen informatie in zoverre zij (i) deel van het publieke domein is of wordt, maar niet door een handeling of verzuim van de ontvangende partij, (ii) in bezit was van de ontvangende partij vóór de datum van de Overeenkomst, (iii) bekend wordt gemaakt aan de ontvangende partij door een derde die geen verplichting heeft tot vertrouwelijkheid met betrekking daartoe, of (iv) krachtens de wet, gerechtelijke bevel, dagvaarding of overheidsinstantie moet worden bekend gemaakt, en
 2. zal niets in de Overeenkomst een Partij beletten of beperken, om de Overeenkomst (inclusief technische, operationele, prestatie- en financiële gegevens) in vertrouwen bekend te maken aan een aangesloten bedrijf.

 

 

 • Diversen

 

  1. Geen van beide partijen is gerechtigd om haar rechten en/of de verplichtingen in het kader van de Overeenkomst toe te wijzen, over te dragen, te bezwaren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, op voorwaarde dat Barts Boekje zijn rechten en/of de verplichtingen in het kader van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk van tijd tot tijd) mag toewijzen, overdragen, bezwaren aan een aangesloten bedrijf, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Accommodatie. Niettegenstaande het tegendeel, ontslaat een toewijzing, vernieuwing of overdracht door de Accommodatie de overdrager niet van zijn verplichtingen in het kader van de Overeenkomst.
  2. Alle kennisgevingen en berichten moeten in de taal van de Overeenkomst zijn, schriftelijk of online, en verzonden worden door middel van e-mail.
  3. De Overeenkomst (inclusief de schema’s, Voorwaarden, bijlagen en aanhangsels, die integraal deel uitmaken van de Overeenkomst) vormt de gehele overeenkomst en afspraak van de Partijen met betrekking tot de materie ervan en vervangt en neemt de plaats in van alle eerdere overeenkomsten, regelingen, ((niet) bindende) aanbiedingen, verbintenissen of verklaringen over zulke materie (inclusief tegenover de Accommodatie).
  4. Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze Voorwaarden ongeldig of niet-bindend is of wordt, blijven de Partijen gebonden door alle andere bepalingen ervan. In dat geval vervangen de Partijen de ongeldige of niet-bindende bepaling door geldige en bindende bepalingen die, voor zover mogelijk, een soortgelijk effect als de ongeldige of niet-bindende bepaling hebben, gezien de inhoud en het doel van de Overeenkomst.
  5. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst exclusief beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, worden geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met de Overeenkomst uitsluitend aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland, worden overlegd en door deze worden behandeld.
  6. Partijen zijn akkoord en erkennen dat, niettegenstaande dit Artikel 22.6, dient niets in de Overeenkomst Barts Boekje te beletten of beperken in zijn recht om een rechtszaak of procedure aan te spannen of te beginnen of om voorlopige dwangmaatregelen of (bijzondere) prestaties te verzoeken voor of in de bevoegde rechtbanken waar de Accommodatie is gevestigd of geregistreerd krachtens de wetgeving van de desbetreffende jurisdictie waar de Accommodatie is gevestigd of geregistreerd en hiervoor doet de Accommodatie afstand van haar recht om aanspraak te maken op een andere jurisdictie of toepasselijk wetgeving waarop zij recht zou kunnen hebben.
  7. Het is mogelijk dat de originele Nederlandse versie van deze Voorwaarden naar andere talen is vertaald. De vertaalde versie van de Nederlandse Voorwaarden is een vertaling die uitsluitend voor de hoffelijkheid en voor het kantoor bedoeld is, en de Accommodatie kan geen enkele rechten ontlenen aan de vertaalde versie. In geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van deze voorwaarden van de Overeenkomst, of in geval van een conflict, dubbelzinnigheid, inconsistentie of verschil tussen de Nederlandse versie en een versie van deze Voorwaarden in een andere taal, zal de versie in de Nederlandse taal prevaleren, van toepassing zijn en bindend en doorslaggevend zijn. De Nederlandse versie dient te worden gebruikt in gerechtelijke procedures. De Nederlandse versie is beschikbaar op de volgende website www.bartsboekje.com/algemene-voorwaarden en op schriftelijk verzoek naar u worden verstuurd.
  8. Met betrekking tot (of als compensatie voor) de uitvoering, levering, verzegeling, registratie, indiening van, en/of de uitvoering, prestatie of levering in het kader van of ingevolge de Overeenkomst, mag de Accommodatie (inclusief haar werknemers, directeuren, functionarissen, agenten of andere vertegenwoordigers) (i) niet, direct noch indirect, de onderstaande zaken (a) aan een derde (inclusief een overheidsfunctionaris of ((een functionaris, vertegenwoordiger of kandidaat van) een politieke partij) aanbieden, beloven of geven, of (b) voor zichzelf of voor een andere partij nastreven, aanvaarden of toegezegd krijgen: een geschenk, betaling, compensatie, vergoeding of voordeel van welk soort dan ook die (kunnen) worden geïnterpreteerd als omkoping of illegale of corrupte praktijken, en (ii) dient zij alle van toepassing zijnde wetten die omkopingspraktijken en corrupte geschenken en praktijken beheersen (inclusief de U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Bribery Act) na te leven.
  9. De Overeenkomst mag online worden aangegaan of door middel van de uitvoering van een apart duplicaat of via een exemplaar in pdf; elk van deze exemplaren zal worden beschouwd als origineel, geldig en bindend. De Overeenkomst wordt enkel en alleen van kracht na Barts Boekjes schriftelijke bevestiging van de aanvaarding en toestemming van de Accommodatie. Door zich te registreren en op te geven voor het Barts Boekje partnerprogramma als accommodatiepartner, gaat de Accommodatie ermee akkoord, erkent en accepteert zij de voorwaarden van de Overeenkomst. De Overeenkomst heeft geen stempel of zegel nodig om haar geldig, bindend en uitvoerbaar te maken.
  10. Vanwege de van toepassing zijnde wetten en wetgeving aangaande de bestrijding van witwassen, corruptie, terrorismefinanciering en belastingontduiking mag Barts Boekje de Service niet ter beschikking stellen aan, en mag hij geen betalingen aanvaarden van, of betalingen doen, verwerken, vergemakkelijken naar een bankrekening (de “Bankrekening”) die niet verbonden is aan de jurisdictie waar de Accommodatie is gevestigd en (maar in elk geval) voor zover een van de volgende garanties onwaar is. De Accommodatie verklaart en garandeert hierbij ten aanzien van al haar accommodaties (niettegenstaande de jurisdictie van de Bankrekening) het volgende:
 1. zij heeft en neemt alle vergunningen, licenties en andere overheidslicenties, -vergunningen en  -toestemmingen in acht, die nodig zijn om haar bedrijfsactiviteiten en business te verrichten, uit te voeren en voort te zetten (inclusief het houden en gebruiken van de Bankrekening);
 2. zij is de houder van de Bankrekening;
 3. de betaling en overschrijving van/naar de Bankrekening is marktconform en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten, wetgeving, wetboeken, reglementen, gerechtelijke bevelen en regels en is niet in strijd met een van toepassing zijnde (belasting)wet, verdrag, reglement, wetboek of wetgeving aangaande de bestrijding van witwassen, corruptie, terrorismefinanciering of belastingontduiking, en
 4. de Bankrekening wordt niet (direct of indirect) gebruikt voor witwassen, terrorismefinanciering of belastingontduiking, belastingontwijking of andere illegale activiteiten.

De Accommodatie gaat hierbij ermee akkoord om Barts Boekje volledig te vergoeden en vrijwaren voor alle schade, verliezen, claims, sancties, boetes, kosten en onkosten die werden geleden, betaald of gemaakt door Barts Boekje (of een van haar aangesloten bedrijven (inclusief een van zijn/hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of vertegenwoordigers)) vanwege een (dreigende of vermeende) claim (inclusief sanctie) van een regering, autoriteit, organisatie, bedrijf, partij of persoon dat de betaling aan, via of van de Bankrekening illegaal is of in strijd is met de van toepassing zijnde wetten, reglementen, wetboeken of wetgeving (aangaande de bestrijding van corruptie / witwassen / belastingontduiking / terrorismefinanciering).

  1. Barts Boekje mag van tijd tot tijd de Algemene Voorwaarden bijwerken en aanpassen (inclusief de Bijlagen), behoudens voorafgaande kennisgeving (bv. e-mail of kennisgeving via het systeem) aan de Accommodatie met inachtneming van een periode van 15 dagen. Een bijgewerkte of aangepaste versie vervangt en neemt de plaats in van de bestaande (huidige) versie met ingang van de datum die in de kennisgeving van de bijwerking/vervanging staat.